Projecten

Om een concreet beeld te geven van wat Ingrid Geerts – Denken en Doen kan betekenen, volgen hier een paar voorbeelden van kenmerkende projecten.

Dit op de drie terreinen waarop Ingrid Geerts – Denken en Doen met name actief is:

Fusie en samenwerking
Regierol bij fusie in de laboratoriumsector

Bij dit traject moest in korte tijd de weg afgelegd worden van een voorgenomen fusie, met ideeën op hoofdlijnen t.a.v. de nieuwe organisatie, naar een daadwerkelijke fusie (bestuurlijk, juridisch en organisatorisch).
De organisaties Star-MDC en SHL-groep leverden beide medische diagnostiek voor de eerste lijn (huisartsen, verloskundigen). Na de fusie is Star-SHL landelijk de grootste aanbieder in deze markt.
Ingrid Geerts begeleidde bestuur en management bij de uitwerking van het totale plan voor de nieuwe organisatie en alle voorbereidingen richting de fusiedatum. Als programma-manager vervulde Ingrid een overkoepelende regierol met een combinatie tussen inhoud, strakke regie en oog voor het veranderingsproces.
Het proces van totstandkoming van het plan voor de nieuwe organisatie kende vele betrokkenen. Naast bestuur en management van beide organisatie ook de medische staven, ondernemingsraden, raden van toezicht en een aanzienlijk aantal externe experts op verschillende onderdelen.

Het plan voor de nieuwe organisatie bevat uitwerkingen van organisatiestructuur en besturingsmodel, ICT-visie en -roadmap, visie op HR en leiderschap, huisvesting, Planning & Control, cultuur, de organisatorische en personele inrichting van alle organisatieonderdelen, de financiële effecten van de fusie, de aanpak van het integratie en het (cultuur)veranderingsproces en communicatie.
De fusie was op de geplande datum een feit. Succesfactoren waren een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, duidelijke sturing op (tussen)resultaten en oplevermomenten en vele ‘challenge sessies’ waarbij alle betrokkenen over de muren van het eigen domein heen met elkaar nadachten over de nieuwe organisatie in al haar facetten.

Multi-stakeholdervraagstukken

Secretaris commissie Werken in de Zorg

We hebben in Nederland een prima zorgstelsel, maar de duurzaamheid daarvan is niet vanzelfsprekend. Grote personeelstekorten bedreigen nu en in de toekomst de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg & welzijn.
De commissie Werken in de Zorg is daarom ingesteld door minister Hugo de Jonge om de regionale aanpak van de personeelstekorten in de zorg te monitoren en te stimuleren. 
Als inhoudelijk secretaris begeleidt Ingrid Geerts deze onafhankelijke commissie, waarvan Doekle Terpstra de voorzitter is.

De commissie gaat ieder najaar met een afvaardiging van de bestuurlijke vertegenwoordigers van iedere regio (uit zorg & welzijn, onderwijs, gemeenten, zorgverzekeraars etc.) in gesprek over de voortgang van de regio’s bij hun aanpak van de personeelstekorten. De commissie adviseert de regio’s vervolgens over mogelijkheden om hun aanpak te verbeteren. Daarnaast rapporteert de commissie aan VWS over het landelijke beeld ten aanzien van de voortgang én over hoe de rijksoverheid de 24 regio’s hierin beter kan faciliteren.

Ingrid Geerts begeleidt en adviseert de commissie Werken in de Zorg op inhoud en proces. Daarnaast geeft ze leiding aan een ondersteuningsteam bestaande uit drie personen. De commissie is in de zomer van 2018 ingesteld voor een periode van drie-en-een-half jaar.

 

Denkonderzoek
Ingrid Geerts helpt leiders en teams binnen organisaties die het lef hebben te kijken naar de vragen die er voor hun organisatie echt toe doen. Ze begeleidt hen in denkonderzoek.

Hier volgen drie voorbeelden van hoe scherp denken kan worden toegepast bij respectievelijk:

Deze voorbeeldprojecten zijn uitgevoerd door Ingrid Geerts – Denken en Doen, samen met Ariane van Heijningen van Denkplaats.


Voorbeeldproject: visieontwikkeling

Een gemeentelijke intermediair op het gebied van cultuur-  en natuureducatie kijkt terug op tien succesvolle jaren. Een nieuwe beleidsperiode roept vragen op als: Hoe kunnen we het verschil blijven maken? Wat is in de toekomst onze meerwaarde? Waar liggen onze kansen?
De organisatie onderzoekt – samen met relevante stakeholders en partners – de volgende twee basisvragen:

  1. Waarom bestaan wij? De essentie van de organisatie.
  2. Waarvoor gaan wij? Het uitdagende toekomstbeeld, de droom die de organisatie wil realiseren in 2022.

In verschillende stappen, met behulp van onder andere dialoog en schrijfopdrachten, worden de deelnemers geprikkeld en bevraagd. Steeds scherper wordt een bezield hoger doel (1) geformuleerd, en later ook een ambitieus gewaagd doel (2).
Tijdens de visieontwikkeling zijn de deelnemers meer buiten hun comfortzone gaan denken. Daar waar sommigen vooral verdedigend dachten ‘dit is niet mogelijk’ en ‘dit is nu eenmaal zo’ kwam er steeds meer ruimte voor dieper en scherper doordenken. En ook voor het nadenken over uitdagende doelen die enkel met uiterste inspanning te bereiken zijn.
De ontwikkelde visie vormt voor de organisatie een belangrijke meetlat. Het ontwikkelen van nieuwe producten, het begeleiden van scholen, de vorm van aanspreken van klanten, wordt bekeken vanuit en afgemeten aan de visie.


Voorbeeldproject:
uitdiepen van weerbarstige thema’s

Verbinding is een veel gebruikt woord in een pas gefuseerde organisatie. Iedereen lijkt het belang ervan te onderschrijven, maar er zijn regelmatig discussies over hoe je invulling geeft aan verbinding. Of men constateert in een concrete situatie dat iemand onvoldoende in verbinding met bepaalde betrokkenen iets heeft opgepakt.

Het nieuwgevormde MT voert een onderzoeksgesprek over de vraag “Waarom willen wij verbinding?”
In dit geval werd de methode van het socratisch gesprek gebruikt. Kenmerkend daarvoor is dat de vraag onderzocht wordt aan de hand van een concrete voorbeeldsituatie. De deelnemers aan het gesprek kiezen een situatie uit waarin één van hen zelf heeft geoordeeld of gehandeld.
Door te onderzoeken welke vooronderstellingen we moeten hebben om in deze situatie bepaalde oordelen te vellen, komen we de principes die we hanteren op het spoor. Doordat alle deelnemers zich in de positie van de voorbeeldgever verplaatsen wordt het ook echt een gezamenlijk onderzoek.
Aan het einde van het onderzoeksgesprek formuleren de deelnemers een gezamenlijk antwoord op de vraag “Waarom willen wij verbinding?”
Door het onderzoek is het begrip verbinding van een doorleefde lading voorzien. Het MT weet wat verbinding voor haar betekent. Dat gedeelde inzicht geeft richting aan hoe de MT-leden met elkaar in concreet handelen invulling geven aan verbinding. Hier kan vervolg aan gegeven worden bijvoorbeeld door een vorm van intervisie, waarbij de gevonden principes de leidraad zijn om met elkaar te spreken over een casus.


Voorbeeldproject: ethisch dilemma

Een groep huisartsen bespreekt een ethisch dilemma waarmee één van hen zich geconfronteerd ziet, en dat de anderen in sterke mate herkennen: een verzoek tot euthanasie.
Een complexe situatie, waarbij de details hier niet ter zake doen. Het scherp formuleren van het dilemma is een belangrijk startpunt voor het onderzoek. De inbrenger van het dilemma formuleert na doorvragen en doordenken uiteindelijk: “Mag ik haar helpen sterven, of mag ik haar aan haar lot overlaten?”
Op een gestructureerde wijze worden betrokkenen, belangen, relevante regels, argumenten en overtuigingen onderzocht. Het inzoomen op waarden en ethische vuistregels die een rol zouden kunnen spelen brengt verdieping. De deelnemers aan het gesprek zoeken mee. Onderzoeken ook hun eigen standpunten, overtuigingen en achterliggende waarden. Hier is niet één juist antwoord.
Uiteindelijk komt de huisarts die het dilemma inbrengt tot een weloverwegen keuze. Een keuze die ze kan verantwoorden voor zichzelf, maar ook richting de persoon die om euthanasie vraagt en haar naasten.