Voorbeelden van trajecten

Om een concreet beeld te geven van wat Ingrid Geerts – Denken en Doen kan betekenen, volgen hier een aantal voorbeelden van kenmerkende trajecten.

Dit op de drie terreinen, waarop Ingrid Geerts met name actief is:

Denken, dialoog, doen

Trajecten die Ingrid Geerts in deze hoek doet zijn zeer divers van aard. Om beeld te geven van de breedte wordt hier een aantal trajecten kort geduid.

Opdrachtgever: een universiteit

Opdracht: Verder brengen van het thema sociale veiligheid
Wat verstaan we hier onder? Wat doen we al goed? Wat staat ons verder te doen?
Op een onderzoekende wijze met vele betrokkenen bepalen van de visie op sociale veiligheid en vertaling daarvan in concrete uitvoeringsbesluiten (o.a. ten aanzien van de ondersteunende zorgstructuur)

Opdrachtgever: een agentschap van een ministerie

Opdracht: “We willen een cultuur waarin ruimte is voor twijfel, verschillende reflectie en tegenspraak, zodat signalen tijdig worden opgevangen en (mogelijk) onbedoelde of ongewenste effecten van beleid eerder in beeld komen en besproken worden, waardoor keuzes beter afgewogen tot stand komen.
We willen daarom dat breed in de organisatie dialoog gevoerd wordt over de ethische vragen waar we in ons werk tegen aan lopen.”
Begeleiden van dergelijke gesprekken en opleiden van gespreksleiders.

Opdrachtgever: een organisatie in de zorg die in ‘zwaar weer’ terecht kwam

Opdracht: programma management van de bijsturing die nodig is, maatregelen om de organisatie weer gezond te maken. Daarnaast ruimte organiseren voor dialoog over vragen als ‘Welke bijdrage willen we leveren als organisatie?’
‘Wie willen we zijn?’ ‘Welke richting kiezen we?’
‘Wat vraagt het van ons om veel wendbaarder dan tot nu toe richting die toekomst te werken?’ ‘Hoe gaan we om met de bijbehorende onzekerheid?’
En nog persoonlijker: ‘Waar vinden we energie in dit proces?’

Opdrachtgever: een uitvoeringsorganisatie van een ministerie

Opdracht: De ondernemingsraad zit in een lastig adviestraject rondom een complexe organisatieverandering. Dit vraagt een paradigmashift in de onderlinge verhoudingen met het bestuur. Van ‘gelijk halen’ naar op een open, onderzoekende manier samen kijken naar gedeelde zorgen en hoe daar adequaat mee om te gaan. Training en begeleiding van de OR hierin.

Opdrachtgever: een pas gefuseerde zorgorganisatie

Opdracht: Er zijn regelmatig discussies over het thema verbinding, hoe daar invulling aan te geven en ook over het gebrek er aan.
Begeleiding van een (socratisch) onderzoekgesprek met het nieuwgevormde managementteam over de vraag “Waarom willen wij verbinding?” Door het onderzoek wordt het begrip verbinding van een doorleefde lading voorzien. Dat gedeelde inzicht geeft richting aan hoe de MT-leden met elkaar in concreet handelen invulling geven aan verbinding.

Naast trajecten als hierboven genoemd, verzorgt Ingrid Geerts – Denken en Doen ook trainingen en workshops in vragen stellen, scherp denken, dialoog en dialoogbegeleiding.

Dialoog in een traject van the Curiosophy Collective. Fotograaf: Jur Engelchor

Multi-stakeholdervraagstukken

Secretaris commissie Werken in de Zorg

We hebben in Nederland een prima zorgstelsel, maar de duurzaamheid daarvan is niet vanzelfsprekend. Grote personeelstekorten bedreigen nu en in de toekomst de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg & welzijn.
In 2018 werd daarom door minister Hugo de Jonge de commissie Werken in de Zorg ingesteld voor een periode van drie-en-een-half jaar. Met als opdracht om de regionale aanpak van de personeelstekorten in de zorg te monitoren en te stimuleren. Als inhoudelijk secretaris begeleidde Ingrid Geerts deze onafhankelijke commissie, waarvan Doekle Terpstra de voorzitter was.
De commissie ging ieder najaar met een afvaardiging van de bestuurlijke vertegenwoordigers van iedere regio (uit zorg & welzijn, onderwijs, gemeenten, zorgverzekeraars etc.) in gesprek over de voortgang van de regio’s bij hun aanpak van de personeelstekorten. De commissie adviseerde de regio’s vervolgens over mogelijkheden om hun aanpak te verbeteren. Daarnaast rapporteerde de commissie aan VWS over het landelijke beeld ten aanzien van de voortgang én over hoe de rijksoverheid de 24 regio’s hierin beter kon faciliteren.

Ingrid Geerts begeleidde en adviseerde de commissie Werken in de Zorg op inhoud en proces. Daarnaast gaf ze leiding aan een ondersteuningsteam bestaande uit drie personen.

Commissie Werken in de Zorg. Van links naar rechts: Ingrid Geerts, Peter van Driel, Anja Schouten, Paul Rullmann, Marjolein ten Hoonte en Doekle Terpstra

Socratisch Coachen

Voorbeelden van kwesties die mensen bezig houden, die aanleiding vormden voor een reeks gesprekken met Ingrid Geerts:

  • Ik ren en vlieg maar door, terwijl ik alle ballen in de lucht probeer te houden. Ik vind geen rust in mijn leven.
  • Het beleid van onze organisatie maakt onbedoeld slachtoffers. Ik vind hier intern geen gehoor voor en heb het gevoel klem te zitten.
  • Hoe geef ik op een zinvolle manier invulling aan mijn leven als ik straks met pensioen ga?
  • Ik heb kanker en weet dat ik over een tijdje doodga. Wat is dat ‘dood’? en Wat moet ik er mee?
  • Moet ik met deze baan stoppen en mijn carrière een heel andere richting geven?
  • Ik wil scheiden, maar ook een goede vader voor mijn kinderen zijn. Voor mijn gevoel gaat dat niet samen.
  • Ik hoor in functioneringsgesprekken dat ik een manager ben en geen leider. Ik geloof dat ik meer een leider wil worden, maar weet eigenlijk niet wat dat is en ook niet of ik dat wil en kan.
Dit zeggen cliënten

“De rust, scherpte en aandacht van Ingrid hielpen mij bij het zorgvuldig formuleren van mijn gedachten. De gesprekken en ‘huiswerkvragen’ zorgden ervoor dat ik uiteindelijk de gewenste rust in mijn hoofd kreeg. Ik kan de methode beslist aanbevelen.”
– Marjolein

“Ingrid stelt je vragen die je jezelf niet meer of nog niet stelt.
Die vragen brengen je in beweging.”
– Claudia

“Ingrid heeft me geholpen om de vragen waarmee ik worstelde uiteen te rafelen en deze stuk voor stuk op een praktische manier te onderzoeken en aan te pakken.
Ondertussen liet ze me nergens ‘mee wegkomen’ “
– Rene

“De verhelderende metafoor, de puzzelstukjes die langzaam op zijn plek vielen, maar misschien wel het belangrijkste: ik heb echt het gevoel dat ik meer ruimte heb gekregen en het in cirkels blijven redeneren heb kunnen doorbreken.
Ik verwacht dat het pittige proces van de afgelopen periode me ook gaat helpen in de toekomst. Dank je Ingrid!”
– Marian

Ik gebruik graag de metafoor van ‘het groeiende eiland’ om uit te leggen wat er in socratische coaching gebeurt en hoe je daar wijzer van wordt.

Dat wat je weet als mens zie ik als een eiland. Jouw eigen eiland met kennis van het leven, van jezelf, van wat goed, mooi en belangrijk is. Als je naar de rand van dat eiland loopt kom je bij de kustlijn uit. De zee om het eiland staat voor dat wat je niet weet. Met je voeten in de branding kijk je uit naar wat je niet weet. Daar formuleer je een vraag.
Door het onderzoeken van die vraag dienen zich nieuwe inzichten aan en ‘groeit’ het eiland. Je kennis van jezelf en van het leven wordt groter.
Het bijzondere is dat doordat je eiland groeit, de kustlijn langer wordt. Hoe langer de kustlijn, hoe meer ruimte er is om jezelf vragen te stellen. En hoe meer zicht je hebt op wat je allemaal (nog) niet weet…

Ingrid Geerts- Denken en Doen heeft onder meer gewerkt met